تراریخته

 

 

 

 

 

 

فایل pdf محصولات تراریخته

 

در فایل pdf مطالب زیر را در باره محصولات تراریخته می خوانید: 

تراریخته چیست؟

کاربرد های تراریخته
جایگاه محصولات تراریخته در کشورمان چگونه است؟

مضرات و فواید محصولات تراریخته

حقایقی پیرامون مواد غذایی تراریخته

منتقدان تراریخته

مشکلات علف کش انحصاری مونسانتو

قوانین کشور ایران در مورد محصولات تراریخته

 نگرانی ها در حوزه علمی و امنیتی