«راس الايمان الاحسان الى الناس الايثار غایه الاحسان» امام على علیه السلام فرمودند: سرآمدترين جزءايمان احسان و آخرين مرتبه احسان ايثار است. ( غررالحكم , ج ۴.۵۲ و همان مدرك ,ج ۱.۱۰۵)


آخرین اخبار


 


رویداد امروز

سه شنبه دهم اسفند 1395
سی جمادی الاول 1438
بیست و هشتم فوریه 2017