مراکز درمانی و پزشکی

 

 

 

مراکز ارائه دهنده

خدمات درمانی و پزشکی نیروهای مسلح

 

 

نرم افزار بیمه ساخد                    نرم افزار بیمه ساخد
           ( تلفن همراه)                                  ( رایانه و اینترنت)

 نرم افزار بیمه ساخد را روی تلفن همراه

  خود نصب كنید و از امكانات آن بهره مند

        شوید.امكانات آن عبارتند از:

    جستجوی پزشكان و مراكز درمانی
 معرفی دفاتر خدمات الكترونیكی سازمان
                      مسیریابی
                  سوالات متداول
                  مدارك مورد نیازو....