بازنشستگان عزیز

سلام علیکم

اکنون که پس از سال ها مجاهدت و تلاش و خدمت خالصانه به شرف بازنشستگی نائل شده اید،  ورودتان را به مجموعه بازنشستگان خیر مقدم عرض می نمائیم.یکی از برنامه های کانون بازنشستگان سپاه، آشنایی شما با مراجع و سازمان های مرتبط با بازنشستگان و نیز وظایف تکلیفی و خدمات حمایتی است که از سوی آن سازمان ها ارائه می شود. چرا که اغلب بازنشستگان محترم در مراجعه به کانون در خصوص امور مربوط به بازنشستگان ابهام و سؤال دارند و اطلاع دقیقی از وظایف و مأموریت  سازمان های مرتبط ندارند و درخواست اطلاع رسانی را داشته اند.

نوشتاری که در جزوه ذیل دریافت می کنید، کلّیاتی است از "مجموعه دانستنی های بازنشستگان سپاه" که جهت آگاهی شما بازنشسته عزیز تهیه و تنظیم شده است.