بهمن 1395

 

 

صادقان/ مهم ترین اقدامات انجام شده در بهمن ماه سال جاری توسط سازمان بازنشستگی  نیروهای مسلح به شرح زیر می باشد:

1- مطالبات مشترکین بابت قانون مدیریت خدمات کشوری در آذر ماه تا سقف 2/000/000 ريال پرداخت و تسویه شد. در این ماه نیز مطالبات 7393 نفر از مشترکین ذی نفع بابت این موضوع که مبلغ طلب آنان از 2/750/001ريال  تا سقف 3/450/000 ریال بود، محاسبه و به همراه حقوق بهمن ماه به حساب حقوقی شان واریز گردید که در برگ حقوق آنان با عنوان طلب حقوق 2 نمایش داده شد.

2- در ادامه اجرای سیاست سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مبنی بر استمرار پرداخت ها ی غیر حضوری، کمک هزینه ازدواج تعداد 2523 نفر از مشترکین محترم سازمان بازنشستگی و فرزندان آنان که تاریخ ازدواج آنها از 94/1/1 در سازمان ثبت احوال کشور درج شده بود، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک از جمله سند ازدواج و شناسنامه و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، پس از بررسی و کنترل های لازم و همچنین احراز عدم اشتغال این افراد در سازمان ها و سایر صندوق های بازنشستگی، همراه با حقوق بهمن ماه به حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران(سرپرست) واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه ازدواج مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- پرداخت سیستمی کمک هزینه ازدواج فقط در مورد ازدواج سرپرست و فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران در قید حیات می باشد و پرداخت این کمک هزینه به فرزندان مستمری بگیران و سایر افراد واجد شرایط، همانند روال گذشته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی یعنی مراجعه حضوری افراد به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و ارائه مدارک مورد نیاز خواهد بود.

3- به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت کمک هزینه تدفین به مشترکین محترم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و کاهش تشریفات اداری مربوطه و در راستای استمرار خدمات غیر حضوری، پس از بررسی و کنترل های لازم، کمک هزینه تدفین 851 نفر از متوفیان (سرپرست و عائله تحت تکفل) سال های 94 و 95، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، همراه با حقوق بهمن ماه به حساب ذی نفعان قانونی آنان واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه تدفین مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- پرداخت مبلغ کمک هزینه تدفین به طور سیستمی در مورد فوت عائله تحت تکفل بازنشستگان و وظیفه بگیران در قید حیات و فوت سرپرستی است که همسر یا همسران تحت تکفل داشته باشد انجام می شود و پرداخت این کمک هزینه به مستمری بگیران و سایر افراد واجد شرایط، همانند روال گذشته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی یعنی مراجعه حضوری افراد به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و ارائه مدارک مورد نیاز خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

دی 1395

 

مهم ترین اقدامات انجام شده در دی ماه سال جاری توسط سازمان بازنشستگی  نیروهای مسلح به شرح زیر می باشد:

1- مطالبات مشترکین بابت قانون مدیریت خدمات کشوری در آذر ماه تا سقف 2/000/000 ريال پرداخت و تسویه شد. در این ماه نیز مطالبات 9/355 نفر از مشترکین ذی نفع بابت این موضوع که مبلغ طلب آنان از 2/000/001ريال  تا سقف 2/750/000 ریال بود، محاسبه و به همراه حقوق دی ماه به حساب حقوقی شان واریز گردید که در برگ حقوق آنان با عنوان طلب حقوق 2 نمایش داده شد.

در ضمن بعضی از این افراد بدهی بابت سرانه بیمه درمانی به سازمان خدمات نیروهای مسلح داشته اند که طلب فوق با بدهی آنان تهاتر شده و این موضوع در برگه ی حقوق مشخص می باشد.

2- بر اساس اطلاعات دریافتی از مؤسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح، سود سال 1394 سهام شرکت امین توان آفرین ساز به ازای هر سهم مبلغ 2041 ریال تعیین و محاسبه شده است، که به همراه حقوق ماه جاری پرداخت شد و در برگه ی حقوق افراد ذینفع اطلاع رسانی گردید. لذا هرگونه سؤال یا ابهامی در این خصوص می بایست از طریق مؤسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح پیگیری گردد.

3- در ادامه اجرای سیاست سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مبنی بر استمرار پرداخت ها ی غیر حضوری، کمک هزینه ازدواج تعداد 4495 نفر از مشترکین محترم سازمان بازنشستگی و فرزندان آنان که تاریخ ازدواج آنها از 1394/1/1 در سازمان ثبت احوال کشور درج شده بود، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک از جمله سند ازدواج و شناسنامه و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، پس از بررسی و کنترل های لازم و همچنین احراز عدم اشتغال این افراد در سازمان ها و سایر صندوق های بازنشستگی، همراه با حقوق دی ماه به حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران(سرپرست) واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه ازدواج مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- پرداخت سیستمی کمک هزینه ازدواج فقط در مورد ازدواج سرپرست و فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران در قید حیات می باشد و پرداخت این کمک هزینه به فرزندان مستمری بگیران و سایر افراد واجد شرایط، همانند روال گذشته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی یعنی مراجعه حضوری افراد به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و ارائه مدارک مورد نیاز خواهد بود.

4- به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت کمک هزینه تدفین به مشترکین محترم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و کاهش تشریفات اداری مربوطه و در راستای استمرار خدمات غیر حضوری، پس از بررسی و کنترل های لازم، کمک هزینه تدفین 687 نفر از متوفیان (سرپرست و عائله تحت تکفل) سال های 94 و 95، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، همراه با حقوق دی ماه به حساب ذی نفعان قانونی آنان واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه تدفین مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- پرداخت مبلغ کمک هزینه تدفین به طور سیستمی در مورد فوت عائله تحت تکفل بازنشستگان و وظیفه بگیران در قید حیات و فوت سرپرستی است که همسر یا همسران تحت تکفل داشته باشد انجام می شود و پرداخت این کمک هزینه به مستمری بگیران و سایر افراد واجد شرایط، همانند روال گذشته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی یعنی مراجعه حضوری افراد به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و ارائه مدارک مورد نیاز خواهد بود.

 

 

 

آذر 1395

مهم ترین اقدامات انجام شده در آذر ماه سال جاری توسط سازمان بازنشستگی  نیروهای مسلح به شرح زیر می باشد:

1- با توجه به اینکه در سامانه حقوق و مزایا، پرداخت هدیه ازدواج و هزینه تدفین به بعضی از اعضاء به دلیل نداشتن کد ملی صورت نمی گرفت، پس از اقدامات و هماهنگی های لازم، این مشکل از ماه جاری در سامانه بر طرف شد. و امکان ارسال تغییرات توسط کاربران دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و ادارات استان ها در سامانه ثبت تغییرات و پرداخت کمک هزینه های فوق از ماه جاری فراهم گردید.

2- با توجه به امکان تغییر شاخص بانکی مربوط به شماره حساب مشترکین، حقوق بگیران سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح می توانند از ماه جاری، جهت تغییر شاخص( شعبه ) حساب حقوقی خود با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا نسبت به ثبت درخواست تغییرات فوق اقدام نمایند.

3- مطالبات مشترکین بابت قانون مدیریت خدمات کشوری در آبان ماه تا سقف 1/530/000 ريال پرداخت و تسویه شد و ماه همراه با حقوق آذر نیز مطالبات افراد ذی نفع بابت این موضوع که مبلغ طلب آنان از 1/530/000 ريال  تا سقف 2/000/000ریال بود، محاسبه و به حساب حقوقی شان واریز گردید که در برگ حقوق آنان با عنوان طلب حقوق 2 قابل مشاهده می باشد.

4- به استناد ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، امکان پذیرش و اعمال تغییرات مربوط به سنوات آزادگی، سابقه حضور در جبهه، درصد جانبازی و فرزندان شهداء در سامانه حقوق و مزایای سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از ماه جاری فراهم شد تا در پرداخت حق ایثارگری کلیه بازنشستگان اعمال شود. لذا کسانی که سوابق و اطلاعات ایثارگری آنان در سامانه ثبت نشده و یا باید اصلاح گردد، هر چه سریعتر به کارگزینی رده ای که از آنجا بازنشسته شده اند مراجعه و موضوع را پیگیری نمایند.

5- در ادامه اجرای سیاست سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مبنی بر استمرار پرداخت ها ی غیر حضوری، کمک هزینه ازدواج تعداد 722 نفر از مشترکین محترم سازمان بازنشستگی و فرزندان آنان که تاریخ ازدواج آنها از 1394/1/1 در سازمان ثبت احوال کشور درج شده بود، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک از جمله سند ازدواج و شناسنامه و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، پس از بررسی و کنترل های لازم و همچنین احراز عدم اشتغال این افراد در سازمان ها و سایر صندوق های بازنشستگی، همراه با حقوق آذر ماه به حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران(سرپرست) واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه ازدواج مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 1394 و1395 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- پرداخت سیستمی کمک هزینه ازدواج فقط در مورد ازدواج سرپرست و فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران در قید حیات می باشد و پرداخت این کمک هزینه به فرزندان مستمری بگیران و سایر افراد واجد شرایط، همانند روال گذشته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی یعنی مراجعه حضوری افراد به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و ارائه مدارک مورد نیاز خواهد بود.

6- به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت کمک هزینه تدفین به مشترکین محترم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و کاهش تشریفات اداری مربوطه و در راستای استمرار خدمات غیر حضوری، پس از بررسی و کنترل های لازم، کمک هزینه تدفین 632 نفر از متوفیان (سرپرست و عائله تحت تکفل) سال های 94 و 95، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، همراه با حقوق آذر ماه به حساب ذی نفعان قانونی آنان واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه تدفین مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 1394 و 1395 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- پرداخت مبلغ کمک هزینه تدفین به طور سیستمی در مورد فوت عائله تحت تکفل بازنشستگان و وظیفه بگیران در قید حیات و فوت سرپرستی است که همسر یا همسران تحت تکفل داشته باشد انجام می شود و پرداخت این کمک هزینه به مستمری بگیران و سایر افراد واجد شرایط، همانند روال گذشته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی یعنی مراجعه حضوری افراد به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و ارائه مدارک مورد نیاز خواهد بود.

 

 

 

 

آبان 1395

 

 

مهم ترین اقدامات انجام شده در آبان ماه سال جاری توسط سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به شرح زیر می باشد:

1- در ادامه اجرای سیاست سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مبنی بر استمرار پرداخت های غیر حضوری، کمک هزینه ازدواج تعداد 2269 نفر از مشترکین محترم سازمان بازنشستگی و فرزندان آنان که تاریخ ازدواج آنها از 1394/1/1 در سازمان ثبت احوال کشور درج شده بود، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک از جمله سند ازدواج و شناسنامه و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، پس از بررسی و کنترل های لازم و همچنین احراز عدم اشتغال این افراد در سازمان ها و سایر صندوق های بازنشستگی، همراه با حقوق آبان ماه به حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران(سرپرست) واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه ازدواج مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- پرداخت سیستمی کمک هزینه ازدواج فقط در مورد ازدواج سرپرست و فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران در قید حیات می باشد و پرداخت این کمک هزینه به فرزندان مستمری بگیران و سایر افراد واجد شرایط، همانند روال گذشته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی یعنی مراجعه حضوری افراد به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و ارائه مدارک مورد نیاز خواهد بود.

2- به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت کمک هزینه تدفین به مشترکین محترم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و کاهش تشریفات اداری مربوطه و در راستای استمرار خدمات غیر حضوری، پس از بررسی و کنترل های لازم، کمک هزینه تدفین 746 نفر از متوفیان (سرپرست و عائله تحت تکفل) سال های 94 و 95، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، همراه با حقوق آبان ماه به حساب ذی نفعان قانونی آنان واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه تدفین مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- پرداخت مبلغ کمک هزینه تدفین به طور سیستمی در مورد فوت عائله تحت تکفل بازنشستگان و وظیفه بگیران در قید حیات و فوت سرپرستی است که همسر یا همسران تحت تکفل داشته باشد انجام می شود و پرداخت این کمک هزینه به مستمری بگیران و سایر افراد واجد شرایط، همانند روال گذشته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی یعنی مراجعه حضوری افراد به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و ارائه مدارک مورد نیاز خواهد بود.

3- در جهت ارائه خدمات غیر حضوری به مشترکین محترم و به منظور رضایت خانواده متوفیان، پرداخت سرمایه فوت بیمه های قانونی و اختیاری به خانواده متوفیانی که سرپرست در زمان حیات، برگه ذی نفع بیمه عمر اشخاص را تکمیل نموده است از تاریخ 1395/8/1 اجرا گردید، که بر این اساس اطلاعات سرپرستان فوتی به همراه اطلاعات حقوق بگیران آنان تا سی ام هر ماه به ادارات کل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان ها ارسال می گردد.

4- مطالبات قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد 48027 نفر از افراد ذی نفع، که طلب آنان تا سقف 1/530/000 ريال بوده است، در ماه جاری از محل همپوشانی پرداخت و تسویه گردید و در برگ حقوق آنان متن زیر اطلاع رسانی شد:

* مشترک محترم؛ باقیمانده مطالبات قانون مدیریت خدمات کشوری شما، به همراه حقوق ماه جاری با عنوان طلب حقوق 2 پرداخت و تسویه گردید.

5- اداره بهداشت و درمان سپاه، اطلاعات مربوط به 208 نفر از مشترکینی را که مبلغ 980/000 ریال کمک هزینه درمان بابت بیماری های خاص و صعب العلاج را با روش قبلی، در هر ماه دریافت می نمودند، بر اساس دستورالعمل جدید ستاد کل نیروهای مسلح بررسی های لازم و تطبیق را به صورت متمرکز انجام داده که در نتیجه کمک هزینه درمان تعداد 81 نفر از این افراد اصلاح و با روش جدید پرداخت و کمک هزینه درمان 127 نفر به علت نداشتن شرایط لازم حذف و از پرداخت ماهیانه کسر گردید.

در برگ حقوق سرپرستی که کمک هزینه درمان وی به دلیل نداشتن استحقاق و به استناد رأی کمیسیون عالی پزشکی در ماه جاری قطع شده است، متن زیر اطلاع رسانی شد:

* مشترک محترم؛ با استناد دستورالعمل اجرایی پرداخت کمک هزینه درمان و برابر نظریه شورای عالی پزشکی، بیماری شما مشمول دریافت کمک هزینه درمان نخواهد شد، لذا از آبان ماه 95 مبلغ 980/000 ریال از حقوق و مزایای جنابعالی حذف می گردد.

 

 

 

 

مهر 1395

 

مهم ترین اقدامات انجام شده در مهر ماه سال جاری توسط سازمان بازنشستگی  نیروهای مسلح به شرح زیر می باشد:

1- در ادامه اجرای سیاست سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مبنی بر استمرار پرداخت ها ی غیر حضوری، کمک هزینه ازدواج تعداد 3888 نفر از مشترکین محترم سازمان بازنشستگی و فرزندان آنان که ازدواج آنها از تاریخ 1394/1/1 در سازمان ثبت احوال کشور درج شده بود، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک از جمله سند ازدواج و شناسنامه و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، پس از بررسی و کنترل های لازم و همچنین احراز عدم اشتغال این افراد در سازمان ها و سایر صندوق های بازنشستگی، همراه با حقوق شهریور ماه به حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران(سرپرست) واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه ازدواج مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- پرداخت سیستمی کمک هزینه ازدواج فقط در مورد ازدواج سرپرست و فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران در قید حیات می باشد و پرداخت این کمک هزینه به فرزندان مستمری بگیران و سایر افراد واجد شرایط، همانند روال گذشته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی یعنی مراجعه حضوری افراد به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و ارائه مدارک مورد نیاز خواهد بود.

2- به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت کمک هزینه تدفین به مشترکین محترم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و کاهش تشریفات اداری مربوطه و در راستای استمرار خدمات غیر حضوری، پس از بررسی و کنترل های لازم، کمک هزینه تدفین 704 نفر از متوفیان (سرپرست و عائله تحت تکفل) سال های 94 و 95، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، همراه با حقوق مهر ماه به حساب ذی نفعان قانونی آنان واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه تدفین مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- پرداخت مبلغ کمک هزینه تدفین به طور سیستمی در مورد فوت عائله تحت تکفل بازنشستگان و وظیفه بگیران در قید حیات و فوت سرپرستی است که همسر یا همسران تحت تکفل داشته باشد انجام می شود و پرداخت این کمک هزینه به مستمری بگیران و سایر افراد واجد شرایط، همانند روال گذشته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی یعنی مراجعه حضوری افراد به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا و ارائه مدارک مورد نیاز خواهد بود.

 

 

 

 

 

شهریور 1395

 

     مهم ترین اقدامات انجام شده در شهریور ماه سال جاری توسط سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به شرح زیر می باشد:

1- در ادامه اجرای سیاست سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مبنی بر استمرار پرداخت های غیر حضوری، کمک هزینه ازدواج تعداد 4170 نفر از فرزندان مشترکین محترم سازمان بازنشستگی که ازدواج آنها از تاریخ 1394/1/1در سازمان ثبت احوال کشور درج شده بود، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک از جمله سند ازدواج و شناسنامه و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، پس از بررسی و کنترل های لازم و همچنین احراز عدم اشتغال این افراد در سازمان ها و سایر صندوق های بازنشستگی، همراه با حقوق شهریور ماه به حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه ازدواج مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- کمک هزینه ازدواج فرزندان مستمری بگیران به صورت غیر حضوری انجام نمی شود و بایستی همانند روال گذشته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند.

2- به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت کمک هزینه تدفین به مشترکین محترم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و کاهش تشریفات اداری مربوطه و در راستای استمرار خدمات غیر حضوری، پس از بررسی و کنترل های لازم، کمک هزینه تدفین 979 نفر از متوفیان سرپرست و عائله تحت تکفل سال های 94 و 95، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، همراه با حقوق شهریور ماه به حساب ذی نفعان قانونی آنان واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه تدفین مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- مبلغ کمک هزینه تدفین به طور سیستمی در مورد فوت عائله تحت تکفل بازنشستگان و وظیفه بگیران در قید حیات و فوت سرپرستی است که همسر یا همسران تحت تکفل داشته باشد انجام می شود و پرداخت  این کمک هزینه به مستمری بگیران و سایر افراد واجد شرایط، همانند روال گذشته و بر اساس دستورالعمل ابلاغی به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند.

-  مبلغ کمک هزینه متوفیان بیش از یک همسر، بین همسران تقسیم می گردد.

3- چنانچه سرپرست فوت نماید، اقدامات زیر به صورت سیستمی از شهریور ماه سال جاری توسط سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح انجام و برای این موارد نیازی به حضور ذی نفعان نمی باشد:

الف) چنانچه همسر قبل از فوتِ سرپرست، تحت تکفل وی باشد، حقوق مستمری همسر پس از فوتِ سرپرست برقرار می شود.

ب) چنانچه اولاد ذکورِ کمتر از 20 سال قبل از فوتِ سرپرست، تحت تکفل وی باشند، حقوق مستمری آنان پس از فوتِ سرپرست برقرار می شود.

پ) چنانچه اولاد ذکورِ از کار اُفتاده قبل از فوتِ سرپرست، تحت تکفل وی باشند، حقوق مستمری آنان پس از فوتِ سرپرست برقرار می شود.

ت) در صورتی که اولاد ذکورِ دانشجو تا سن 25 سالگی قبل از فوتِ سرپرست، تحت تکفل وی باشند، حقوق مستمری آنان پس از فوتِ سرپرست به مدت 6 ماه به صورت مشروط برقرار می شود. و افراد ذی نفع موظفند در مدت زمان 6 ماه، مدارک اشتغال به تحصیل خود در دانشگاه را به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا ارائه نمایند.  

 

ث) چنانچه اولاد اُناث کمتر از 30 سال قبل از فوتِ سرپرست، تحت تکفل وی باشند، حقوق مستمری آنان پس از فوتِ سرپرست برقرار می شود.

ج) در صورتی که اولاد اُناث بالای 30 سال مطلّقه و شوهر فوت شده قبل از فوتِ سرپرست، تحت تکفل وی باشند، حقوق مستمری آنان پس از فوتِ سرپرست به مدت 6 ماه به صورت مشروط برقرار می شود. و افراد ذی نفع موظفند در مدت زمان 6 ماه، مدارک مربوطه را به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا ارائه نمایند.  

چ) چنانچه والدین، برادر، خواهر و نوه قبل از فوتِ سرپرست، تحت تکفل وی باشند، حقوق مستمری آنان پس از فوتِ سرپرست به مدت 6 ماه به صورت مشروط برقرار می شود. و افراد ذی نفع موظفند در مدت زمان 6 ماه، مدارک مربوطه را به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا ارائه نمایند.  

4- در برگ حقوقی شهریور ماه مشترکینی که دارای حساب جاری سنتی بانک سپه می باشند، متن زیر اطلاع رسانی گردید:

« مشترک محترم، پرداخت حقوق از طریق حساب های جاری سنتی بانک سپه در ماه های آتی از دستور کار این سازمان خارج خواهد شد. لطفاً با قید فوریت نسبت به افتتاح حساب جاری طلایی یا عابر بانک سپه اقدام و شماره حساب فوق را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک ساتا  در سراسر کشور جهت تغییر شماره حساب حقوق ارائه نمایید»       

5- در برگ حقوقی شهریور ماه بازنشستگانی که فرزند اُناث آنان ازدواج کرده اند، متن زیر اطلاع رسانی گردید: 

« مشترک محترم؛ سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به مناسبت ازدواج فرزند گرامیتان، مبلغ 70/000/000ریال وام قرض الحسنه تهیه جهیزیه ویژه فرزندان اُناث در نظر گرفته است که همراه حقوق ماه های بعد در صورت داشتن توان خرید (امکان پرداخت قسط) به حساب حقوقی شما واریز می گردد. در صورت عدم تمایل به دریافت آن، تا تاریخ 1395/7/10 مهلت دارید انصراف خود را به اداره کل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان اعلام نمایید».

 

 

 

مرداد 1395

 

صادقان/مهم ترین اقدامات انجام شده و عملیات حقوق و مزایا در مرداد ماه سال جاری توسط سازمان بازنشستگی  نیروهای مسلح به شرح زیر می باشد:

1- بر اساس مجوز اخذ شده از ستاد کل نیروهای مسلح، تغییرات مربوط به در صد جانبازی و فرزندان شهدا( بابت ماده 37 و ایثارگری حسب مورد) بدون در نظر گرفتن تاریخ بازنشستگی، در ماه جاری از سازمان های شاغلی نیروهای مسلح دریافت و در حقوق و مزایای مشترکین اعمال گردید.

2- در ادامه اجرای سیاست سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مبنی بر استمرار پرداخت ها ی غیر حضوری، هدیه ازدواج تعداد 3223 نفر از فرزندان مشترکین محترم سازمان بازنشستگی که ازدواج آنها از تاریخ 1/1/94 در سازمان ثبت احوال کشور درج شده بود، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک از جمله سند ازدواج و شناسنامه و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، پس از بررسی و کنترل های لازم و همچنین احراز عدم اشتغال این افراد در سازمان ها و سایر صندوق های بازنشستگی، همراه با حقوق مرداد ماه به حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران واریز شد.

توجه:

- هدیه ازدواج مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- هدیه ازدواج فرزندان مستمری بگیران به صورت غیر حضوری انجام نمی شود و بایستی به دفاتر خدمات الکترونیک ساتا مراجعه نمایند.

3- به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت کمک هزینه تدفین به مشترکین محترم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و کاهش تشریفات اداری مربوطه و در راستای استمرار خدمات غیر حضوری، پس از بررسی و کنترل های لازم، کمک هزینه تدفین 722 نفر از متوفیان سرپرست و عائله تحت تکفل سال های 94 و 95، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، همراه با حقوق مرداد ماه به حساب ذی نفعان قانونی آنان واریز شد.

توجه:

- کمک هزینه تدفین مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در ماه جاری پرداخت شد.

- مبلغ کمک هزینه متوفیان بیش از یک همسر، بین همسران تقسیم می گردد.

4- در برگ حقوقی مرداد ماه مشترکینی که دارای حساب جاری سنتی بانک سپه می باشند، متن زیر اطلاع رسانی گردید:

« مشترک محترم، پرداخت حقوق از طریق حساب های جاری سنتی بانک سپه در ماه های آتی از دستور کار این سازمان خارج خواهد شد. لطفاً با قید فوریت نسبت به افتتاح حساب جاری طلایی یا عابر بانک سپه اقدام و شماره حساب فوق را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک ساتا  در سراسر کشور جهت تغییر شماره حساب حقوق ارائه نمایید»        

5- در برگ حقوقی مرداد ماه مشترکینی که بیمه نامه شخص ثالث شرکت بیمه کوثر را به صورت اقساطی خریداری کرده اند، متن زیر اطلاع رسانی گردید:  

« مشترک محترم، بدهی که با شاخص 1099، شناسه 6164 و گروه 1112 از حقوق شما کسر می شود، مربوط به الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث می باشد. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت یا ابهام می توانید با شماره تلفن 89382- 021  داخلی های 2530 تا 2534 تماس و یا به شعب و نمایندگی های شرکت بیمه کوثر در سراسر کشور مراجعه نمایید ».

6- در برگ حقوقی مرداد ماه سرپرستانی که فرزند اُناث شان ازدواج کرده اند و  پرداخت وام تهیه جهیزیه آنان به تأیید رسیده است، متن زیر اطلاع رسانی گردید:  

 « مشترک محترم، وام قرض الحسنه جهیزیه(ویژه فرزندان اُناث) به مبلغ 70/000/000ریال به همراه حقوق ماه جاری به حساب حقوقی شما واریز گردید. در ضمن ضروری است، وضعیت دفترچه درمانی ایشان را در دفاتر خدمات الکترونیک ساتا تعیین تکلیف نمایید ».

7- تعداد 226 نفر از مشترکین که طلب شان پرداخت گردید، به دلیل اشکال سیستمی، حقوق مرداد ماه آنان به صورت جداگانه به حساب شان واریز شده است، که در برگ حقوقی این افراد متن زیر اطلاع رسانی گردید:  

« مشترک محترم، مبلغ ........... ریال در تاریخ 1395/5/30 بابت حقوق مرداد ماه سال جاری به عنوان متمم به حساب حقوقی شما واریز گردید».

 

 

تیر 1395

 

اقدامات انجام شده و عملیات حقوق و مزایا در تیر ماه سال جاری توسط سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح

     مهم ترین اقدامات انجام شده و عملیات حقوق و مزایا در تیر ماه سال جاری توسط سازمان بازنشستگی  نیروهای مسلح به شرح زیر می باشد:

1- با توجه به این که مطالبات ناشی از افزایش حقوق سال 95 تعدادی از مشترکین به دلیل اشکال در اطلاعات آنان، با تأخیر و بدون درج در سامانه حقوق و مزایا در تاریخ 1395/4/2 به حساب این افراد واریز گردیده بود، لذا به منظور ثبت اطلاعات مطالبات پرداختی در سامانه حقوق و مزایای سازمان بازنشستگی، مبلغ واریزی در برگه حقوق تیر ماه مشترکین تحت عنوان مطالبات و معادل آن در ستون بدهی افراد با شاخص 1035 درج و تهاترگردید. 

2- سرانه بیمه پایه درمان در سال 1395 برای سرپرست و عائله های درجه یک( گروه دولتی ) معادل 1/7 درصد حقوق سرپرست با رعایت سقف دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین شده، که عدد این سقف برای بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح مبلغ 276/136 ریال می باشد و  سرانه عائله های درجه سه (گروه آزاد) به ازای هر نفر مبلغ 378/888 ریال تعیین شده است، که این افزایش سرانه بیمه پایه درمان، در حقوق تیر ماه مشترکین محترم اعمال گردیده و معوقه  سه ماهه آن بابت فروردین، اردیبهشت و خرداد 95، تا سقف 500/000 ریال به صورت یکجا و بیش از مبلغ فوق به صورت اقساط300/000 ریالی از تیر ماه 95 از حقوق این افراد کسر خواهد شد.

3- مطالبات حقوق، حق همسر، حق اولاد و افزایش حقوق ناشی از ارسال تغییرات مشترکین ورودی جدید سال جاری، از تاریخ1395/1/1 تا پایان تیر ماه محاسبه و در تیر ماه به حساب افراد ذی نفع واریز گردید.  

4- به دلیل نقص اطلاعات تعدادی از مشترکین، ضوابط افزایش حقوق سال 95 در خرداد ماه ناقص انجام شده بود که پس از بررسی موضوع و تکمیل اطلاعات، حقوق این افراد در ماه جاری اصلاح شد.

5- با توجه به تعلیق پذیرش کسور بانک مهر اقتصاد از اردیبهشت ماه 95، طبق هماهنگی انجام شده، اطلاعات اقساط بدهی افراد در حقوق و مزایای مشترکین اعمال گردید.

6- با توجه به سیاست سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در خصوص پرداخت ها بصورت غیر حضوری، کاهش تشریفات اداری با رویکرد تسهیل و تسریع در امور مشترکین محترم و رضایتمندی آن عزیزان، از ابتدای سال 1395 پرداخت هدیه ازدواج مشترکین محترم و فرزندان آنان و کمک هزینه تدفین سرپرست و عائله تحت تکفل، بدون دریافت هر نوع تصویر مدارک از جمله سند ازدواج و شناسنامه و بدون حضور و مراجعه افراد و با بهره گیری از اطلاعات سازمان ثبت احوال، پس از بررسی و کنترل های لازم و همچنین احراز عدم اشتغال این افراد در سازمان ها و سایر صندوق های بازنشستگی در دستور کار قرار گرفته است.

توجه:

- هدیه ازدواج و کمک هزینه تدفین مشترکینی که به دلیل نقص اطلاعات در سال 94 و 95 پرداخت نشده بود، در تیر ماه پرداخت شد.

- مبلغ کمک هزینه متوفیان بیش از یک همسر، بین همسران تقسیم می گردد.      

7- ستاد کل نیروهای مسلح مجوز اعمال تغییرات مربوط به در صد جانبازی را بدون در نظر گرفتن تاریخ بازنشستگی صادر نموده، بنا بر این از مرداد ماه سال 95 تغییرات مذکور در سامانه سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اعمال می گردد. لذا افراد ذینفع می توانند با مراجعه به کارگزینی رده ای که از آن رده بازنشسته شده اند، مراجعه و اسناد مربوطه را ارائه نمایند.

8- طبق توافقات به عمل آمده با شرکت بیمه کوثر، قرارداد بیمه خانه و خانواده بازنشستگان نیروهای مسلح، بدون افزایش حق بیمه ماهیانه  و  با افزایش تعهدات بیمه کوثر  تمدید شد. از مبلغ34/500 ریال حق بیمه ای که با عنوان « بیمه خانه و خانواده » از حقوق ماهیانه مشترکین کسر می گردد، مبلغ 2/200 ریال آن بابت بیمه خانواده می باشد که بر اساس قرار داد منعقده بین سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و شرکت بیمه کوثر، عائله تحت تکفل بازنشستگان نیروهای مسلح در صورت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی، با رعایت شرایط زیر تحت پوشش بیمه عمر و حادثه  بوده و شرکت بیمه کوثر از تاریخ 1395/4/1 تا تاریخ 1396/3/31 به شرح جدول زیر، متعهد به پرداخت خسارت به بازنشستگان عزیز می باشد.

 توجه:در صورتی که فوت یا از کار افتادگی عائله از تاریخ 1394/4/1 تا تاریخ 31/ 3/ 1395 باشد، تعهدات شرکت بیمه کوثر تابع قرارداد سال 1394 می باشد.

 

 

 

خرداد1395

 

صادقان/اقدامات انجام شده در خرداد ماه سال جاری توسط سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح

 مهم ترین اقدامات انجام شده و عملیات حقوق و مزایا در خرداد ماه سال جاری توسط سازمان بازنشستگی  نیروهای مسلح به شرح زیر می باشد:

1- ستاد کل نیروهای مسلح، ضوابط و مقررات، افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح در سال 1395 را ابلاغ و توسط سازمان بازنشستگی  نیروهای مسلح در حقوق خرداد ماه مشترکین اعمال نموده است.

2- میزان افزایش برای حقوق های مبلغ9/000/000 ریال تا مبلغ 16/500/000 ریال به صورت پلکانی از 20درصد تا 12/5 درصد و برای حقوق های بالاتر از مبلغ 16/500/000 ریال 12 درصد اعمال شده است.   

تذکر: افزایش فوق صرفاً شامل حقوق می شود نه حق همسر، اولاد و...

3- ضریب ریالی سال 95 « عدد 1541» شده است، لذا حق تاهل مبلغ  1/248/210 ریال، حق اولاد هر نفر مبلغ 323/610 ریال، حداقل حقوق مبلغ 10/800/000 ریال، هدیه ازدواج مبلغ 10/016/500 ریال و کمک هزینه تدفین مبلغ 10/016/500  ریال می باشد.

4- سرانه بیمه مکمل درمان در سال 1395 برای سرپرست و عائله تحت تکفل گروه دولتی به ازای هر نفر مبلغ 220/000 ریال و برای بیمه شدگان آزاد( فرزندان خارج از تکفل، پدر، مادر، داماد، عروس، نوه و...) به ازای هر نفر مبلغ  450/000 ریال در خرداد ماه اعمال و معوقه فروردین و اردیبهشت از حقوق خرداد ماه کسر گردیده است.

5- حقوق کارکنان وظیفه ای که با درجه سربازی (پائین تر از گروهبان سومی) از تاریخ 1395/3/1 به بعد حقوق بگیر سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح شده اند، به موجب بند «ب» ماده 8 آیین نامه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، فقط بر مبنای حداقل حقوق مصوب سالیانه نیروهای مسلح پرداخت گردیده است.

6- بر اساس مصوبه مجمع کانون های بازنشستگی نیروهای مسلح، از خرداد ماه سال جاری حق عضویت کانون ها از دو در هزار به سه در هزار حقوق ثابت افزایش یافته است.