اسفند 1396

 

 

 

 

 

بهمن 1396

 

 

 

 

 

 

 

دی 1396

 

آدرس الکترونیکی ساتا  http://esata.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

آذر 1396

 

 

 

 

 

 

 

آبان 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر1396

 

 

 

 

 

شهریور1396

 

 

 

مرداد1396

 

 

 

تیر 1396

 

 

 

 

 

اردیبهشت 1396

 

 

فروردین 1396

 

pdf نحوه محاسبه حقوق  فروردین 

 

                                                           

                                                              

 

 

 

 

عملیات حقوق و مزایا سال 95