دسترسی سریع

معرفی سازمان

مقدمه

           با توجه به گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات و فضاي مجازي  و با گستردگي وظايف و فعاليتها در حوزه سازمان ها ،ايجاد بسترهاي مناسب اطلاعاتي براي ارائه خدمات به يکي از مهمترين هدف سازمانها تبديل شده است.در اين راستا داشتن اطلاعات کارامد و يکپارچه سبب نظارت و تسريع در عملکردهاي سازماني و تصميم گيري مطلوب مديران خواهد شد.

اهداف

  هدف از طراحي و  اجراي پورتال اطلاع رساني –خدماتي کانون بازشستگان سپاه ، ايجاد پل ارتباطي بين بازنشستگان محترم سپاه و کانون      بازنشستگان درجهت مکانيزه نمودن حداکثر فرايندهاي کاري مورد نياز و مقدور در بستر شبکه و تعامل بازنشستگان با کانون بازنشستگان رده مي باشد.                                           

اهداف عمومي پورتال

·         ايجاد و افزايش تعامل بين رده هاي کانون بازنشستگان و بازنشستگان

·         کاهش  هزينه ها

·         يکپارچه سازي ارائه خدمات به بازنشستگان

·         افزايش استفاده از توان و نظرات بازنشستگان

·         قابليت پي گيري مطالبات و مشکلات بازنشستگان

·         تسريع در ارائه خدمات و مطالبات بازنشستگان